Detalls
(opcional)
Please use a valid mail address
Bad Password
Passwords do not match
(opcional)
(opcional)
Avatar
Please use a valid phone number
(opcional)
Please use a valid phone number
(opcional)
(opcional)
(opcional)
(opcional)
(opcional)
(opcional)
(opcional)
(opcional)
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, EUSES informa que les dades personals facilitades en el present formulari seran incorporades en un fitxer i seran tractats de manera automatitzada. El remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer que tindrà com a finalitat servir de suport d'informació a la gestió administrativa, comercial i comptable de l'empresa. Si ho desitja, pot dirigir-se a EUSES, domiciliada al carrer Francesc Macià, 65 17190 SALT, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació.
Cancel·la

On som

CENTRE GARBÍ
Carrer de Francesc Macià, 65 · 17190 Salt (Girona)

CONTACTEU AMB NOSALTRES
Telèfon 972 405 130
garbialumni@euses.cat